Maatschappelijke rol

Maatschappelijke rol

De SWO is actief op 4 terreinen waarbij de werkzaamheden zijn afgestemd op de 5 levensdomeinen:

  • Advisering en ondersteuning van clienten
  • Activering en participatie van clienten
  • Mantelzorg ondersteuning
  • Regisseren, organiseren en activeren van het netwerk rondom clienten

Advisering en ondersteuning van clienten

Op dit vlak geeft de SWO voorlichting, persoonlijke advies en voert zij het casemanagement uit voor complexe hulpvragen op 1e lijns niveau. Daarnaast biedt de SWO ondersteuning in de vorm van diensten en activiteiten op het vlak van boodschappen, eenzaamheid, vervoer, klussen, maaltijden, thuisadministratie, sport en vrije tijd besteding.

Activering en participatie van clienten

Het merendeel van de ruim 450 vrijwilligers van de SWO valt in de doelgroep senioren. Samen met deze vrijwilligers kan de SWO een breed en op verschillende behoeften afgestemd activiteiten en dienstenaanbod bieden aan clienten. Van het maatjesproject waarin vrijwilligers eenzame of kwetsbare ouderen thuis ondersteunen tot aan het organiseren van uitjes, sportactiviteiten of vervoer op maat.

Door het brede en diverse aanbod en het leveren van maatwerk kan de SWO in vrijwel alle gevallen een relevante bijdrage leveren aan de behoefte van haar clienten.

Mantelzorg ondersteuning

Speciale aandacht vereisen de Mantelzorgers. Familie, buren, vrienden die zorgen voor een naaste. De SWO richt zich hierbij vooral op die groep mantelzorgers die een kwetsbare oudere ondersteunen. Een praktisch voordeel hierbij is dat de ouderenadviseur hiermee zowel de mantelzorger zelf als de senior waaraan zorg wordt geboden bereikt. Afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag wordt er door de ouderenadviseurs maatwerk geleverd. Daarnaast kunnen mantelzorgers gebruik maken van een op hun behoefte afgestemd programma. Zo voert de SWO de volgende activiteiten uit:

Voorlichting & Informatie en lotgenoten contact in de Mantelzorgsalon en Alzheimer Cafe
Individuele ondersteuning en case management middels huisbezoeken en telefonische consults
Ontzorging via de “Dag van de Mantelzorg”, een Jaarlijks uitje en Respijtzorg

Met respijtzorg bieden we een mogelijkheid om de mantelzorger even te ontlasten. Een specifieke groep vrijwilligers kan worden ingezet om eventuele gaten in het 1e lijns netwerk te helpen invullen.

Regisseren, organiseren en activeren netwerk

Zowel op het vlak van de mantelzorg als de ouderenzorg zelf is de SWO steeds vaker actief als case-manager waarbij het netwerk op de 0e, 1e en 2e lijn in kaart wordt gebracht en waarbij de SWO zichzelf tot taak stelt om de 0e lijns netwerk te helpen opbouwen, uit te breiden of te versterken. De SWO voert hierbij het casemanagement totdat een senior of mantelzorger, indien van toepassing, wordt overgedragen aan gespecialiseerde hulpverlening.